Všeobecné obchodní podmínky

všeobecné obchodní podmínky a zásady používání cookie

Media Rent s.r.o.

Horní Libchava 296
471 11 Horní Libchava
IČO: 09747443 DIČ: CZ09747443

1. Platnost a smluvní strany

Níže uvedené Všeobecné obchodní podmínky (VOP) jsou platné pro všechny objednávky spotřebitelů a podnikatelů (zákazníci) provedené v našem e-shopu.

Všeobecné obchodní podmínky podnikatele, které jsou v rozporu s těmito VOP nebo je doplňují, nejsou platné. Stávají se součástí smlouvy pouze na základě našeho výslovného prohlášení, že s nimi souhlasíme.

2. Zákaznický účet

Objednávka inzerce se v našem e-shopu provádí přes zákaznický účet. Vaše přihlašovací údaje (e-mailová adresa, heslo) stanovíte při prvním zadání reklamní plochy. Vaše zákaznické údaje vám zašleme v potvrzení při první zadání reklamní plochy na Váš zadaný e-mail.

Ve svém zákaznickém účtu naleznete své uložené údaje a informace o inzerátech.

3. Uzavření smlouvy

Zařazením reklamní plochy do inzertního portálu www.pronajmureklamu.cz předkládáme závaznou nabídku k uzavření smlouvy na tyto služby. K uzavření smlouvy dojde přijetím nabídky, tedy zaplacení inzerce (provedení platby). Pro objednávku jsme zavedli tři období, liší se délkou platnosti zobrazování inzerce.

Text smlouvy uložíme a neprodleně vám e-mailem zašleme potvrzení objednávky spolu se Všeobecnými obchodními podmínkami a poučením. Aktuální znění VOP najdete na stránkách našeho inzertního portálu www.pronajmureklamu.cz, kde si je také můžete stáhnout. Do svých minulých objednávek můžete nahlížet ve svém zákaznickém účtu.

Jazykem při uzavírání smlouvy je čeština.

Přehled o stavu vyřizování objednávky najdete v našem inzertním portálu pod odkazem- přihlášení.

4. Realizace vložení reklamní plochy

4.1 Vložení reklamních plochy

Na stránkách inzertního portálu www.pronajmureklamu.cz si vytvořte účet, přihlásíte, v pravém horním rohu kliknete na „přidat reklamní plochu“. Otevře se Vám nová stránka, kde vyplníte údaje podle nápovědy. Po vložení všech údajů budete vyzváni k platbě formou platební kartou, nebo SMSkou z Vašeho mobilního telefonu. Nabízíme tři varianty:

1)varianta: délka zobrazení 30 dní, cena 99,- Kč + DPH
2) varianta: délka zobrazení 90 dní, cena 199,- Kč + DPH
3) varianta: délka zobrazení 150 dní, cena 299,- Kč + DPH

Po zaplacení se začne Váš vložený inzerát zobrazovat po dobu, kterou jste zvolili. Před vypršením platnosti budete upozorněni dva dny před ukončením platnosti na Váš e-mail s možností prodloužit si inzerát na další dobu.

5. Informace o právu na odstoupení od smlouvy

Inzertní portál www.pronajmureklamu.cz podnikatelům dobrovolně neuděluje právo na odstoupení od smlouvy.

Právo na odstoupení od smlouvy má zákazník v případě nespokojenosti, které se řídí podle platné legislativy.

Ve všech ostatních případech mají spotřebitelé zákonné právo na odstoupení od smlouvy, které je uvedeno v následujícím poučení.

Poučení o odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů a začíná běžet ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí strana získáte služby na inzertním portálu.

Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy nás (Media Rent s.r.o., Horní Libchava 296, 471 11 Horní Libchava, telefon: +420 773 575 365, info@pronajmureklamu.cz) musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxu nebo e-mailu). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečných prodlev a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený naší společností). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další poplatky. Vrácení platby můžeme odmítnout, dokud nám nebude doručeno zboží, nebo dokud nám nepředložíte doklad o odeslání zboží, podle toho, který okamžik nastane dříve.

Přímé náklady spojené s navrácením služeb hradíte Vy.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Pokud chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím následující formulář a pošlete nám jej zpět.)

Media Rent s.r.o., Horní Libchava 296, 471 11, Horní Libchava, telefon: +420 773 575 365, info@pronajmureklamu.cz

Oznamuji /oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Číslo objednávky ____________________

Datum objednání (*) ____________________ / datum obdržení (*) ____________________

Jméno spotřebitele/spotřebitelů ________________________________________

Adresa spotřebitele/spotřebitelů ________________________________________

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v papírové podobě) ____________________

Datum ____________________

(*)Nehodící se škrtněte.

6. Inzerce a přechod rizika

6.1 zobrazení inzerátu

Po vložení inzerátu se začne zobrazovat po přijaté platbě, po dobu zvolenou inzerentem.

7. Ceny a platba

7.1 Platnost cen, měna

Jsou platné ceny dané v okamžiku objednávky. Akční slevy a slevové kupóny nelze využívat dodatečně.

Pokud si chcete objednat inzerát, který je větší než množství, které si můžete při objednání zvolit, pošlete nám nezávaznou poptávku ohledně realizovatelnosti, ceny, objednání a dodávky. K tomuto účelu prosím použijte formulář „Cenová poptávka“, který najdete v rubrice Kontakt.

Kupní cena vám bude fakturována v českých korunách. Akceptujeme výhradně platby v českých korunách.

7.2 Způsoby placení a splatnost

Můžete použít platební způsoby, které jsou uváděné během procesu objednávky. Nárok na použití určitého způsobu platby neexistuje. Všechny informace a poplatky naleznete v našem inzertním portálu www.pronajmureklamu.cz.

Pokud není dohodnuto jinak, je částka splatná s uzavřením smlouvy.

8. Fakturace

8.1 Vystavení faktury v elektronické formě

Po zveřejnění inzerátu vám vystavíme fakturu v elektronické formě ve formátu PDF a odešleme ji na e-mailovou adresu, kterou jste uvedl/a při objednání inzerátu. Do faktur můžete nahlížet i na svém zákaznickém účtu. Faktury v papírové formě nevystavujeme.

8.2 Příjemce plnění

Faktury jsou vystavovány podle údajů v zákonu o dani z přidané hodnoty na jméno příjemce plnění, které bylo uvedeno při objednávce inzerátu. Přepsání faktury na jiného příjemce proto není možné.

9. Výhrada práva odstoupit od smlouvy, zablokování zákaznického účtu

9.1 Odstoupení od smlouvy

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy, jestliže

 • jste nám včas neuhradil za vložený inzerát,
 • existuje důvodné podezření, že inzerent byl jménem zakázané organizace nebo vymyšlený inzerent
 • újmou na životě, těle nebo zdraví,
 • úmyslným porušením povinností, hrubou nedbalostí nebo podvodným jednáním,
 • porušením podstatných smluvních povinností, jejichž splnění je podmínkou řádného provádění smlouvy a na jejichž dodržení se smluvní partner může oprávněně spoléhat (základní povinnosti),
 • v rámci záručního závazku, pokud byl sjednán,
 • pokud spadají do působnosti zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.
 • újma na životě, těle nebo na zdraví,
 • při úmyslném porušení povinností, hrubé nedbalosti nebo podvodném jednání,
 • v rámci záručního závazku, pokud byl sjednán,
 • vůči spotřebitelům.
 • FSC®, Forest Stewardship Council
 • PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes
 • platba předem (převodem) na náš účet
 • platby kartou Visa, MasterCard a Maestro
 • platba SMS

9.2 Zablokování zákaznického účtu

Vyhrazujeme si právo trvale zablokovat váš zákaznický účet pro budoucí inzeráty, pokud existuje důvodné podezření, zakázané informace ve smyslu ustanovení bodu 4.1 odst. 2 nebo, že zakázka byla udělena jménem některé zakázané organizace. Platnost ustanovení bodu 4.1 odst. 3 zůstává nedotčena.

10. Výhrada vlastnictví

Inzerát zůstává naším vlastnictvím, až do úplného zaplacení všech závazků z kupní smlouvy.

Pro podnikatele platí navíc toto ustanovení: Vyhrazujeme si vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení všech pohledávek z běžného obchodního vztahu. Zboží s výhradou vlastnictví můžete v rámci řádné obchodní činnosti prodávat dále. Veškeré pohledávky z tohoto dalšího prodeje nám předem postupujete ve výši, která odpovídá fakturované částce, a to bez ohledu na spojení nebo smíchání zboží s výhradou s novou věcí. Toto postoupení pohledávek přijímáme. Jste zmocněn/a vymáhat pohledávky, my sami jsme však oprávněni pohledávky vymáhat, pokud nesplníte svoje platební závazky.

11. Vyřizování reklamací, zákonná záruční práva

11.1 Odpovědnost za vady vůči spotřebitelům

Ve vztahu ke spotřebitelům platí zákonná ustanovení o odpovědnosti za vady.

11.2 Odpovědnost za vady vůči podnikatelům

Ve vztahu k podnikatelům platí zákonná ustanovení o odpovědnosti za vady s těmito obměnami: Zákonná ustanovení platná pro nárok na regres zůstávají výše uvedenou úpravou nedotčena.

Jestliže má dodaná věc vady, můžeme provést podle vlastního uvážení buď odstranění vady (oprava), nebo dodat bezvadnou věc (náhradní dodávka). Tímto ustanovením není dotčeno naše právo odmítnout odstranění vady, pokud se toto právo zakládá na zákonem stanovených podmínkách.

Jste povinni poskytnout nám příležitost a stanovit přiměřenou lhůtu pro odstranění vady, a zejména předat nám reklamovaný inzerát pro účely jeho kontroly.

Promlčecí lhůta pro záruční nároky podnikatelů činí jeden rok od data expedice zboží.

Výše uvedená omezení a krácení lhůty se nevztahují na nároky ze škod, které jsme zavinili my, naši zákonní zástupci nebo podřízené subjekty, které se podílí na plnění smlouvy, a které vznikly

11.3 Vyřizování reklamací

Nehledě na naši odpovědnost za vady podle bodů 11.1 a 11.2 Všeobecných obchodních podmínek vám v případě vadné dodávky můžeme nabídnout dotisk, vrácení zaplacené kupní ceny, dílčí vrácení kupní ceny v poměru k vadné části dodávky nebo slevový poukaz. Všechny informace naleznete ve svém zákaznickém účtu v přehledu objednávek u příslušné zakázky pod rubrikou „Podrobnosti & akce“

12. Odpovědnost

Za nároky plynoucí ze škod, které jsme zavinili my sami, naši zákonní zástupci nebo podřízené subjekty, které se podílí na plnění smlouvy, odpovídáme neomezeně vždy v následujících případech:

Dojde-li k porušení základních povinností mírnou nedbalostí naší, našich zákonných zástupců nebo podřízených subjektů, které se podílí na plnění smlouvy, je výše naší odpovědnosti omezena na typické škody, které je možné při uzavření smlouvy předvídat. Základními povinnostmi se chápou podstatné povinnosti, jejichž splnění je podmínkou řádného provedení smlouvy a na jejichž dodržení se může smluvní partner spoléhat.

Ostatní nároky na náhradu škody jsou vyloučeny.

13. Autorské právo

Pokud v rámci zakázky poskytneme služby uměleckého charakteru, jsou vzniklá díla (skici, návrhy, základní výrobky, tiskoviny atd. …) chráněna autorským právem. Udělujeme vám prosté, neexkluzivní a časově omezené právo k jejich užívání v rozsahu sjednaném ve smlouvě a k smluvně dohodnutému účelu. Chráněné díla můžete používat pro vlastní tiskové předlohy, pokud tisk budeme zajišťovat my. Užívací práva nad výše uvedený rámec, zejména právo na rozmnožování, šíření, zpřístupnění díla veřejnosti, vysílací právo a právo na reprodukci na obrazových a zvukových médiích, musí být dohodnuta ve zvláštní písemné smlouvě, pokud nebudou sloužit ke smluvně dohodnutému účelu.

14. Prohlášení o ochraně osobních údajů

Podrobné prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete níže na této stránce.

15. Kodexy chování, řešení sporů

15.1 Kodexy chování

Řídíme se těmito kodexy chování:

15.2 Řešení sporů

Evropská komise poskytla platformu pro řešení sporů v internetovém obchodování, kterou naleznete v odkazu https://ec.europa.eu/consumers/odr. Spotřebitelé mohou využívat tuto platformu při řešení svých sporů. Nejsme povinni a ani ochotni přistoupit na řešení sporů před subjektem pro řešení sporů.

16. Použité právo a příslušnost soudu

Pokud je zákazník podnikatelem, platí německé právo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

Pro smlouvy s obchodníky, právnickými osobami veřejného práva nebo veřejnými fondy je výhradním místem plnění a místem příslušného soudu naše sídlo s obchodní adresou

Media Rent s.r.o., Horní Libchava 296, 471 11, Horní Libchava, telefon: +420 773 575 365, info@pronajmureklamu.cz

Platby

Ceny

1) varianta: délka zobrazení 30 dní, cena 99,- Kč + DPH
2) varianta: délka zobrazení 90 dní, cena 199,- Kč + DPH
3)varianta: délka zobrazení 150 dní, cena 299,- Kč + DPH

nejlépe využijte našeho grafika, nebo naší prémiovou kontrolu, na pozdější reklamace při nedodržení těchto podmínek nebude brán zřetel, děkuji za pochopení

Pakliže Vaše data obsahovala všechny tyto podmínky, a přesto se u výsledného produktu objevily chyby, prosíme Vás, abyste nám zaslaly fotku jednoho kusu a my Vám na základě této informace založíme stížnost u našeho reklamačního oddělení.

Newsletter

Registrací v našem systému automaticky odebíráte naše akce a novinky, odhlásit se můžete prostřednictvím odkazu v mailu s novinkami.

DŮLEŽITÉ

Vámi odeslaná objednávka je závazná až v případě, jak ji zadáme do realizace, ta nastává po dodání všech podkladů (fakturační a dodací adresy, specifikace produktu, potvrzení tiskových dat a popřípadě přijetí platby, je-li převodem nebo kartou předem) a Vy jste povinni ji uhradit. V případě nevyzvednutí a znovu zaslání platí objednavatel další dopravu (platba je v tomto případě převodem předem), a v případě úplného nevyzvednutí Vám vzniká dluh v celkové výši objednávky, který jste povinni uhradit. Dlužník (kupující apod.) dává tímto věřiteli (prodávajícímu apod.) svůj souhlas ke shromažďování a zpracování jeho osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy.

Ochrana osobních údajů určuje pravidla shromažďování, zpracovávání a využívání osobních dat získávaných prostřednictvím portálu www.pronajmureklamu.cz Majitelem portálu a správcem dat je společnost Media Rent s.r.o. se sídlem Horní Libchava 296, 471 11 Horní Libchava.

Tyto obchodní podmínky jsou začleněny do kupní smlouvy.

Ochrana osobních údajů

Jaká data shromažďujeme?

Během procesu zakládání účtu na portálu www.pronajmureklamu.cz se Vás zeptáme především na e-mailovou adresu a heslo, které budete používat při přihlašování. Posléze – při zadávání objednávek budete požádáni o poskytnutí údajů nezbytných k vyhotovení Vašich objednávek, tzn. jména, příjmení, adresy doručení, telefonního čísla, fakturačních údajů.

Práva, které mají uživatelé našeho portálu

Jako náš klient máte možnost náhledu a editování svých dat po tom, co se přihlásíte ke svému účtu. V případě, že se vyskytnou problémy s přihlášením, prosíme o kontakt na adresu: info@pronajmureklamu.cz. Máte rovněž právo na zažádání o informace zahrnující uchovávání svých dat a také právo k požadování změny, zablokování nebo odstranění dat a také právo na opravu chyb nebo doplnění a aktualizaci svých dat.

Osobní data, která uživatelé sami poskytli zasláním komentářů a názorů na inzerátu jsou dostupná pro všechny, kteří používají portál www.tisknovak.cz a nepodléhají ochraně.

Data shromažďována automaticky

Během každé návštěvy našeho portálu jsou automaticky shromažďována data týkající se Vaší návštěvy, jako je: IP adresa, název domény, typ operačního systému atp. Automaticky shromažďujeme také data obsažená v textových souborech cookies, které identifikují Vaši prohlížečku v době, kdy navštěvujete naše stránky. Neobsahují žádná osobní data, ale umožňují nám personalizaci stránek a nabídek. Kdykoliv můžete zablokovat instalování souborů cookies nebo odstranit dřívější soubory tohoto typu s využitím vhodných variant Vaší internetové prohlížečky.

Jiné internetové stránky

V rámci portálu www.pronajmureklamu.cz se mohou dočasně objevit odkazy na jiné stránky. Tyto stránky fungují nezávisle na portálu a nemáme nad nimi dozor. Mohou se řídit svou vlastní ochranou osobních údajů, se kterou se doporučujeme seznámit. Neneseme zodpovědnost za pravidla zacházení s osobními údaji v rámci těchto stránek.